Porady Prawne | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Kiedy można odwołać darowiznę?

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.

Jaki jest termin do wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym?

Zgodnie z art. 369 Kodeksu postępowania cywilnego apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Czy po dniu 3 maja 2012 r. sąd nada klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z urzędu?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 782 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, od dnia 3 maja 2012 r., sąd nada klauzulę wykonalności z urzędu jedynie nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. Zmiana przewiduje odstąpienie od nadawania klauzuli wykonalności z urzędu, z wyjątkiem nakazów zapłaty wydawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdyż w tym przypadku nadawanie klauzuli wykonalności z urzędu jest konsekwencją zasadniczej koncepcji tego postępowania.

Ile mam czasu na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 344 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, od dnia 3 maja 2012 r. pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. Termin ten w stosunku do poprzedniej regulacji uległ więc wydłużeniu o tydzień.

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Wskazać należy przy tym, iż ustalony w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnegotermin do złożenia oświadczenia woli ma charakter terminu zawitego z zakresu prawa materialnego, co oznacza, iż uprawnienie spadkobiercy wygasa wraz z jego upływem, w żadnym więc przypadku nie może on zostać przywrócony.

Strony