Porady Prawne | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Jaki jest termin na złożenie skargi na czynności komornika?

Skargę wnosi się do sądu (co do zasady jest to sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Wyjątkowo, w sytuacji gdy wierzyciel dokonał wyboru komornika innego niż przewidziany w przepisach ustawowych, skargę należy wnieść do sądu, który byłby właściwy według ogólnych zasad, tj. do sądu, przy którym działa ten komornik, który zgodnie z regulacją ustawową byłby właściwy miejscowo w danej sprawie) w terminie tygodniowym (z wyjątkami, np. art. 870 § 1, art. 986, art.

W jakiej formie muszę złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w uproszczonym postępowaniu upominawczym (nie elektronicznym)?

Zgodnie z art. 125 § 2, w związku z art. 503 § 2 i art. 5052 Kodeksu postępowania cywilnego pozwany powinien wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w uproszonym postępowaniu upominawczym wraz z wnioskami dowodowymi w formie pisemnej na formularzach przewidzianych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 450).

Jakie terminy przedawnienia przewiduje Kodeks cywilny dla umowy spedycji?

Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

Ile mam czasu na zaskarżenie uchwały Zgromadzenia Wspólników?

Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Strony