pracownicy | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Wypadek w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego w 100 % wysokości podstawy wymiaru, a jeżeli po ich wykorzystaniu nadal będzie niezdolny do pracy, może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne albo rentę. Aby skorzystać z tych uprawnień należy przeanalizować jakie zdarzenie będzie uznane za wypadek w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu.
Zgodnie z art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

Zmarł mój pracownik. Jakie w związku z tym mam obowiązki jako pracodawca? Komu mam wypłacić należne zmarłemu pracownikowi wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisem art. 631 § 1 Kodeksu pracy śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Z uwagi na osobisty charakter tego stosunku nie jest możliwe wstąpienie w miejsce zmarłego pracownika następcy prawnego, np. jego spadkobiercy.

Jak prawidłowo wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Należy przy tym podkreślić, iż jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy i nie może go uzależniać od jakiekolwiek warunku, w tym od rozliczenia z pracodawcą. Co więcej, pracownik może wystąpić przeciwko pracodawcy z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej mu wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji może zostać zawarta z pracownikiem bądź w czasie trwania stosunku pracy, bądź to po jego ustaniu. W obu przypadkach dla swej ważności musi być zawarta w formie pisemnej.

1.Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy