kodeks spółek handlowych | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Jakie dokumenty ma prawo przeglądać wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 212 k.s.h., wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje tzw. indywidualne prawo kontroli, które polega na możliwości przeglądaniu ksiąg i dokumentów spółki, sporządzaniu bilansu dla swego użytku oraz prawie żądania wyjaśnień od zarządu. Trzeba jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 213 § 3 k.s.h., jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, to umowa spółki może ograniczyć lub nawet wyłączyć indywidualną kontrolę.

Czy utworzenie kapitału zapasowego w spółce akcyjnej jest obowiązkowe?

Zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenie kapitału zapasowego w spółce akcyjnej jest obowiązkowe (w odróżnieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Cel i zasady wnoszenia dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią formę tzw. wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki. Zazwyczaj stosowane są w tych przypadkach, gdy spółka nie chce lub nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych ?na zewnątrz?, przykładowo oporze zaciągnięcie kredytu bankowego. Należy jednak podkreślić, iż występuje zasadnicza różnica pomiędzy klasyczną pożyczką a dopłatami, gdyż wspólnikowi, który uiścił należną dopłatę nie przysługuje roszczenie o jej zwrot, chyba że zarządzono zwrot w trybie art. 179 KSH.

Czy zawarcie umowy nabycia udziałów w sp. z o. o. w celu ich umorzenia, pomiędzy tą spółką i jej wspólnikiem powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Nie. Umowa nabycia udziałów od wspólnika w celu ich umorzenia, nie jest wymieniona wprost w zamkniętym katalogu czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych, określonym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450, ze zm.).

Nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia nie następuje na podstawie umowy sprzedaży, podlegającej podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w/w ustawy.

Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca się w spółkę akcyjną. Kto powinien sporządzić plan przekształcenia spółki z o. o. w SA? Co powinno znaleźć się w jego treści?

Zgodnie z przepisem art. 557 § 1 Kodeksu spółek handlowych plan przekształcenia przygotowuje zarząd sp. z o. o. Jeśli chodzi o formę planu przekształcenia, to w zależności od składu osobowego spółki z o. o. plan przekształcenia musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności (gdy spółka ma co najmniej dwóch wspólników - art. 557 § 2 ksh.), natomiast w sytuacji, gdy spółka jest jednoosobowa, konieczna jest forma aktu notarialnego (art. 557 § 3 ksh).

Nasza spółka jawna chciałaby się przekształcić w spółkę z o. o. Ze wstępnych informacji uzyskanych w sądzie rejestrowym dowiedziałem się, że nie będzie to możliwe ponieważ nasza spółka została postawiona w stan upadłości. Czy to prawda?

Niestety tak. Zgodnie z przepisem art. 551 § 4 ksh spółka jawna nie może być przekształcona (w tym przypadku w sp. z o. o.) jeśli znajduje się m. in. w upadłości. Spółka traci również zdolność przekształceniową w przypadku, gdy jest w stanie likwidacji oraz rozpoczęła podział majątku.

Czy udziałowiec spółki z o. o. staje się automatycznie akcjonariuszem spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia?

Po pierwsze zauważyć należy, że uczestnictwo w spółce przekształconej (spółce akcyjnej) nie jest obowiązkowe.

Trzeba bowiem liczyć się z tym, że któryś ze wspólników nie będzie z różnych względów zainteresowany udziałem w przekształconej spółce w charakterze akcjonariusza.

Pozostali wspólnicy nie mogą w żaden sposób zmusić go do tego. Takiego obowiązku nie przewiduje także żaden przepis Kodeksu spółek handlowych.

Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ? wniosek o ogłoszenie upadłości

Przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego (w skrócie PUiN) nakładają na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy spółka ta staje się niewypłacalna. Niewypłacalność oznacza, iż dłużnik (w tym przypadku spółka z o.o.) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie ma przy tym znaczenia wysokość tych zobowiązań czy też to, że dłużnik nie wykonuje wszystkich zobowiązań czy tylko niektóre z nich. Nieistotny jest także charakter tych zobowiązań ?

Strony