Baza wiedzy | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna?

Zawarłem z kolegą ustnie umowę pożyczki, która opiewała na 20 000 zł. Czy ta umowa jest ważna?

Umowa pożyczki może być zawarta w każdej formie: dorozumianej, ustnej, zwykłej pisemnej bądź szczególnej pisemnej (z data pewną, podpisem notarialnie poświadczonym bądź w formie aktu notarialnego).

Ile kosztuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego?

Zgodnie z § 10a ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego maksymalna stawka opłaty notarialnej wynosi 50 zł. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł. Są to stawki maksymalne opłaty, których notariusz przekroczyć nie może (nie jest wykluczone natomiast obniżenie tych stawek w indywidualnych przypadkach).

Czy utworzenie kapitału zapasowego w spółce akcyjnej jest obowiązkowe?

Zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenie kapitału zapasowego w spółce akcyjnej jest obowiązkowe (w odróżnieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Jak prawidłowo wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Należy przy tym podkreślić, iż jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy i nie może go uzależniać od jakiekolwiek warunku, w tym od rozliczenia z pracodawcą. Co więcej, pracownik może wystąpić przeciwko pracodawcy z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej mu wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Cel i zasady wnoszenia dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią formę tzw. wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki. Zazwyczaj stosowane są w tych przypadkach, gdy spółka nie chce lub nie jest w stanie uzyskać niezbędnych środków finansowych ?na zewnątrz?, przykładowo oporze zaciągnięcie kredytu bankowego. Należy jednak podkreślić, iż występuje zasadnicza różnica pomiędzy klasyczną pożyczką a dopłatami, gdyż wspólnikowi, który uiścił należną dopłatę nie przysługuje roszczenie o jej zwrot, chyba że zarządzono zwrot w trybie art. 179 KSH.

Czy umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego?

Odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnego przypadku. Zasadą generalną, wyrażoną w przepisie art. 23 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej dla swej ważności musi zostać sporządzona w formie pisemnej. Podkreślić trzeba, że nie ma przeszkód, aby przy podpisywaniu umowy spółki jawnej została wykorzystana forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem czy urzędowym poświadczeniem daty, czy w końcu forma aktu notarialnego.

Strony