Baza wiedzy | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

W aktualnym stanie prawnym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną ma charakter dobrowolny. Zgodnie z art. 26 § 4 k.s.h., przekształcenie dobrowolne spółki cywilnej polega na zgłoszeniu dotychczasowej spółki cywilnej jako spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców. Prawo zgłoszenia przysługuje tylko wszystkim wspólnikom łącznie, przy czym przed zgłoszeniem wspólnicy mają obowiązek dostosowania umowy spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.

Jak wyliczyć odsetki ustawowe?

Kontrahent zalega mi z płatnością dwóch faktur opiewających na 610 zł brutto każda Termin płatności pierwszej z nich upłynął w dniu 31 lipca 2008 r. a drugiej 29 grudnia 2008 r. Chcę go wezwać do dobrowolnej zapłaty. Jak wyliczyć odsetki ustawowe od tych kwot na dzień 3 stycznia 2011 r.?

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

Zmarł mój pracownik. Jakie w związku z tym mam obowiązki jako pracodawca? Komu mam wypłacić należne zmarłemu pracownikowi wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisem art. 631 § 1 Kodeksu pracy śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Z uwagi na osobisty charakter tego stosunku nie jest możliwe wstąpienie w miejsce zmarłego pracownika następcy prawnego, np. jego spadkobiercy.

W jakich sytuacjach sąd odmówi wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Zgodnie z przepisem art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

  1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,
  3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Należy przy tym pamiętać, że przepisu art. 499 pkt 4 nie stosuje się w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Strony