Baza wiedzy | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika ?

Zmarł mój pracownik. Jakie w związku z tym mam obowiązki jako pracodawca? Komu mam wypłacić należne zmarłemu pracownikowi wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisem art. 631 § 1 Kodeksu pracy śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Z uwagi na osobisty charakter tego stosunku nie jest możliwe wstąpienie w miejsce zmarłego pracownika następcy prawnego, np. jego spadkobiercy.

W jakich sytuacjach sąd odmówi wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Zgodnie z przepisem art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

  1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,
  3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Należy przy tym pamiętać, że przepisu art. 499 pkt 4 nie stosuje się w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

W jakim publikatorze ogłasza się sprawozdania finansowe spółek akcyjnych?

Zgodnie z przepisem art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przepis art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) stanowi, że ogłoszenie sprawozdania finansowego spółki akcyjnej (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji) następuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski B?.

Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem umowę menedżerską ?

Jestem wspólnikiem spółki z o. o. Chcemy zawrzeć z prezesem naszej spółki umowę menedżerską. Kto w świetle obowiązującego prawa powinien zawrzeć z prezesem taką umowę, aby była ona ważna?

Odpowiedź na to pytanie daje przepis art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Kto i w jaki sposób może udzielić prokury?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, gdyż mogą jej udzielić wyłącznie przedsiębiorcy wpisani do rejestru. Przedsiębiorca to z kolei osoba fizyczna, osoba prawna (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawną), jak i tzw. ułomna osoba prawna (np. spółki osobowe, jak spółka jawna czy komandytowa), prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć palarnię?

W dniu 15 listopada 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm. ). Dla pracodawców istotne jest jakie konsekwencje może mieć dla nich zmiana przepisów.

W której chwili spadkobierca nabywa spadek?

Zgodnie z przepisem art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Jak stanowi natomiast przepis art. 924 Kodeksu cywilnego otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Tak więc spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Należy podkreślić przy tym, że spadek otwiera się w chwili śmierci spadkodawcy, a nie w dniu jego śmierci.

Tym samym istotne jest określenie nie tylko daty, ale i godziny zgonu. Osoby zmarłe w tej samej dacie, ale w różnych godzinach dziedziczą po sobie.

Strony