Baza wiedzy | Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy Katowice

Czy roszczenie o zniesienie współwłasności ulega przedawnieniu?

Nie. Zgodnie z przepisem art. 220 Kodeksu cywilnego roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Ze względu na przejściowy charakter współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może żądać jej zniesienia. Prawo żądania zniesienia współwłasności, które Kodeks cywilny określa ?roszczeniem o zniesienie współwłasności?, nie ulega bowiem przedawnieniu.

Dopóki więc trwa współwłasność, uprawnienie do zniesienia współwłasności może być realizowane przez każdego ze współwłaścicieli.

W jakich okolicznościach organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, będący organem ewidencyjnym, wydaje decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli:

  1. zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
  2. zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
  3. prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Jaki sąd jest właściwy w przypadku powództwa o zachowek?

Zgodnie z przepisem art. 39 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Co zrobić, gdy się uchybiło terminowi na wniesienie odwołania lub apelacji?

W postępowaniu administracyjnym strona niezadowolona z decyzji może wnieść od niej odwołanie w terminie czternastu dniu od dnia jej doręczenia. W przypadku uchybienia temu terminowi strona może złożyć tzw. wniosek o przywrócenie terminu, w którym jest zobowiązana uprawdopodobnić, iż uchybienie to nastąpiło nie z jej winy. Taką niezawiniona przyczyną może być np. nieprawidłowe doręczenie stronie decyzji, obłożona choroba uniemożliwiająca stronie wniesienie odwołania, przerwa w komunikacji, nagła choroba.

Chcę zmienić nazwisko. Jakich formalności muszę dopełnić?

Przez zmianę nazwiska ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.) rozumie zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego. Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Strony