Okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego podczas którego pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę

Zgodnie z art. 39 Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Z przywołanego przepisu wynika zatem zakaz złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w okresie przedemerytalnym. Powyższe nie oznacza jednak zakazu rozwiązania umowy o pracę w tym czasie.

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

Spółka jawną jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową (art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych ). Nie jest osobą prawną, ale posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Spółka jawna ma swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Kodeks cywilny w art. 1048 przewiduje instytucję zrzeczenia się dziedziczeniaprzez spadkobiercę ustawowego. Jest to jedyny dopuszczalny wyjątek od przewidzianego w art. 1047 KC zakazu zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. W umowie takiej przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po swoim przyszłym spadkodawcy. Skutkiem tego jest wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia, a więc traktowanie go tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Jaki jest zakres jurysdykcji krajowej w postępowaniu upadłościowym?

Do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich należą sprawy upadłościowe, jeżeli w Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się główny ośrodek działalności gospodarczej dłużnika. Sądom polskim przysługuje również jurysdykcja, jeżeli dłużnik prowadzi w Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą albo ma miejsce zamieszkania lub siedzibę albo majątek. W sprawach upadłościowych nie stosuje się przepisów dotyczących umów o jurysdykcję.

Jakie sankcje karne grożą upadłemu za brak "współpracy" z syndykiem?

Kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do reprezentowania upadłego, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, nie wydaje syndykowi całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących jego majątku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga jakiejś szczególnej formy?

Zgodnie z art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niedochowanie formy pisemnej przy umowie przenoszącej autorskie prawa majątkowe powoduje bezwzględną nieważność tej czynności (umowy). Spełnienie świadczenia przewidzianego taką umową ma wówczas charakter świadczenia nienależnego (art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego) z wszystkimi skutkami przewidzianymi dla takich świadczeń w Kodeksie cywilnym.

Co to jest dzień upadłości?

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika jest datą upadłości. Skutki ogłoszenia upadłości powstają w dniu ogłoszenia upadłości, chyba że z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wynika coś innego.

Czym się różni syndyk od nadzorcy sądowego i zarządcy?

Syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.

Nadzorcę sądowego powołuje się w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. Zarządcę powołuje się w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, gdy odebrano zarząd majątkiem upadłemu. Zarządcę ustanawia się także, gdy ustanowiono nad częścią majątku zarząd własny upadłego. W sprawach objętych tym zarządem zarządca pełni czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego.

W jakim składzie orzeka sąd upadłościowy?

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. W postępowaniu po ogłoszeniu upadłości, tj. we właściwym postępowaniu upadłościowym, skład sądu upadłościowego określa art. 150 Prawa upadłościowego i naprawczego, zgodnie z którym sąd upadłościowy orzeka w składzie jednego sędziego zawodowego, z zastrzeżeniem, że w przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu wydatków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz rozpoznając zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza sąd upadłościowy orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych.

Strony