Czy kwoty diet wypłacanych w związku z podróżami służbowymi pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stosownie do postanowień przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika ?

Czy zawarcie umowy nabycia udziałów w sp. z o. o. w celu ich umorzenia, pomiędzy tą spółką i jej wspólnikiem powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Nie. Umowa nabycia udziałów od wspólnika w celu ich umorzenia, nie jest wymieniona wprost w zamkniętym katalogu czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych, określonym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450, ze zm.).

Nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia nie następuje na podstawie umowy sprzedaży, podlegającej podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w/w ustawy.

W 2009 roku otrzymałem od brata darowiznę w kwocie 20 000 zł. Czy w tym przypadku będę zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

Na mocy przepisu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768) zwalnia się od podatku nabycie m. in. w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, pod warunkiem:

Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształca się w spółkę akcyjną. Kto powinien sporządzić plan przekształcenia spółki z o. o. w SA? Co powinno znaleźć się w jego treści?

Zgodnie z przepisem art. 557 § 1 Kodeksu spółek handlowych plan przekształcenia przygotowuje zarząd sp. z o. o. Jeśli chodzi o formę planu przekształcenia, to w zależności od składu osobowego spółki z o. o. plan przekształcenia musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności (gdy spółka ma co najmniej dwóch wspólników - art. 557 § 2 ksh.), natomiast w sytuacji, gdy spółka jest jednoosobowa, konieczna jest forma aktu notarialnego (art. 557 § 3 ksh).

Nasza spółka jawna chciałaby się przekształcić w spółkę z o. o. Ze wstępnych informacji uzyskanych w sądzie rejestrowym dowiedziałem się, że nie będzie to możliwe ponieważ nasza spółka została postawiona w stan upadłości. Czy to prawda?

Niestety tak. Zgodnie z przepisem art. 551 § 4 ksh spółka jawna nie może być przekształcona (w tym przypadku w sp. z o. o.) jeśli znajduje się m. in. w upadłości. Spółka traci również zdolność przekształceniową w przypadku, gdy jest w stanie likwidacji oraz rozpoczęła podział majątku.

Czy udziałowiec spółki z o. o. staje się automatycznie akcjonariuszem spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia?

Po pierwsze zauważyć należy, że uczestnictwo w spółce przekształconej (spółce akcyjnej) nie jest obowiązkowe.

Trzeba bowiem liczyć się z tym, że któryś ze wspólników nie będzie z różnych względów zainteresowany udziałem w przekształconej spółce w charakterze akcjonariusza.

Pozostali wspólnicy nie mogą w żaden sposób zmusić go do tego. Takiego obowiązku nie przewiduje także żaden przepis Kodeksu spółek handlowych.

Ile wynosi termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Zgodnie z przepisem art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Przepisem szczególnym, w rozumieniu przepisu art. 118 Kodeksu cywilnego jest w stosunku do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej każdy przepis ustawy przewidujący krótszy niż trzyletni termin przedawnienia.

Strony